Chipsy „Emma“ vom Nockstein

born: 28. 07. 18, female,
black-silver-tabby-mackerel-white (NFO ns 09 23)